Μετ?βαση στο Κ?ριο Περιεχ?μενο
 • Η UPS ανακοιν?νει αλλαγ?? τιμ?ν για το 2019

  Ο Οδηγ?ς Τιμ?ν και Υπηρεσι?ν της UPS για το 2019 ε?ναι διαθ?σιμος στην ιστοσελ?δα μας.

  Δε?τε τον Οδηγ? Τιμ?ν και Υπηρεσι?ν του 2019?νοιγμα του συνδ?σμου σε ν?ο παρ?θυρο
 • Να ε?στε ?τοιμοι για τι? γιορτ?? με την UPS

  Αποκτ?στε πρ?σβαση σε σημαντικ?ς πληροφορ?ες για  αποστολ?ς και π?ρους στη δι?ρκεια των εορτ?ν κατ? το τ?λος του χρ?νου,  εν? μ?θετε περισσ?τερα σχετικ? με τον τρ?πο προετοιμασ?ας της UPS για την εορταστικ? περ?οδο του 2018.

  Διαβ?στε περισσ?τερα για τι? αποστολ?? με UPS στη δι?ρκεια των εορτ?ν
 • H UPS ανακοιν?νει τροποποι?σει? στι? πρ?σθετε? χρε?σει?

  Η UPS ?χει τροποποι?σει τις διαστ?σεις που αφορο?ν τη Χρ?ωση Πρ?σθετης Διαχε?ρισης, και ?χει εφαρμ?σει επ?ναυλο καυσ?μου στη Χρ?ωση Πρ?σθετης Διαχε?ρισης, καθ?ς και στις πρ?σθετες χρε?σεις που αφορο?ν πακ?τα ?νω των Αν?τατων Επιτρεπ?μενων Ορ?ων.

  Για περισσ?τερες πληροφορ?ες παρακαλο?με δε?τε τον Οδηγ? Τιμ?ν και Υπηρεσι?ν της UPS για το 2018.

  Δε?τε τον Οδηγ? Τιμ?ν και Υπηρεσι?ν του 2018
 • Η UPS ανακοιν?νει αλλαγ?? τιμ?ν για το 2018

  Ο Οδηγ?ς Τιμ?ν και Υπηρεσι?ν της UPS για το 2018 ε?ναι διαθ?σιμος στην ιστοσελ?δα μας.

  Διαβ?στε περισσ?τερα για τι? Τιμ?? και τι? Υπηρεσ?ε? του 2018
 • Οι UPS Προδιαγραφ?? μπαταρι?ν του Section II αλλ?ζουν

  Απ? 1η Ιανουαρ?ου 2017, η UPS αλλ?ζει τις προδιαγραφ?ς αποστολ?ς μπαταρι?ν λιθ?ου αεροπορικ?ς.

  Διαβ?στε περισσ?τερα για αυτο?? του? κανονισμο??
 • Κυκλοφορ?α Ν?ου e-mail δ?λου

  Τα e-mail δ?λου υιοθετο?ν δι?φορες μορφ?ς και αποτελο?ν μη εξουσιοδοτημ?νες εν?ργειες τρ?των, που δεν σχετ?ζονται με την UPS. Υπ?ρξε μια σειρ? απ? αναφερθ?ντα παραπλανητικ? e-mail, εν? ν?α πλαστογραφημ?να μην?ματα συνεχ?ζουν να εισ?ρχονται.

  Διαβ?στε περισσ?τερα για τα παραπλανητικ? e-mail
海南飞鱼规则