/
 • UPS Services Impacted across Sulawesi, Indonesia…Thêm
 • UPS Services Impacted in Hokkaido, Japan…Thêm
B? Qua và Chuy?n T?i N?i Dung Chính

Tin t?c & Th?ng tin

Tin t?c khác
 • C?p Nh?t Th?ng Tin Chuy?n Phát Hàng Mùa L?

  Mùa l? ?ang t?i g?n, chúng tôi ??t m?c tiêu ??m b?o d?ch v? ?úng gi? và tin c?y ?? Quý khách có th? tin t??ng g?i hàng trong su?t mùa cao ?i?m b?n r?n nh?t trong n?m.

  ??c thêm
 • Thu? tiêu th? và D?ch v? (SST) t?i Malaysia

  Thu? tiêu th? và D?ch v? (SST) ?ã ???c áp d?ng t?i Malaysia, thay th? cho Thu? hàng hóa và D?ch v? (GST).

  ??c thêm
 • H? H?n M?c Mi?n Tr? T?i thi?u cho Hàng Nh?p vào Indonesia

  H?n m?c mi?n tr? t?i thi?u cho hàng nh?p vào Indonesia ?ã gi?m t? 100 USD xu?ng 75 USD cho m?i lô hàng áp d?ng trên m?i ng??i nh?n m?i ngày.

  ??c thêm
 • Các Quy ??nh H?i Quan T?ng C??ng Nghiêm Ng?t ??i v?i Hàng Nh?p Kh?u Phi M?u D?ch vào Trung Qu?c

  T?ng C?c H?i Quan n??c C?ng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (GACC) ?ã t?ng c??ng các quy ??nh thông quan hàng m?u d?ch và phi m?u d?ch xu?t kh?u ??n và nh?p kh?u vào Trung Qu?c.

  ??c thêm
 • Th?ng Tin Thay ??i Giá UPS

  Hi?u l?c t? ngày 18 tháng 11 n?m 2018, c??c phí v?n chuy?n c?a UPS s? ???c ?i?u ch?nh. Thông tin chi ti?t ???c c?p nh?t t?i H??ng D?n Giá và D?ch V? UPS, có th? t?i v? H??ng D?n này t? ngày 18 tháng 11, 2018.

  Xem thêm th?ng tin v? các thay ??i giá
 • UPS EXPANDS UPS MY CHOICE? SERVICE IN ASIA TO FACILITATE INTENSIFYING E-COMMERCE DEMAND

  UPS introduces UPS My Choice® in Asia Pacific, Africa, the Indian Sub-continent, Caribbean and Central and South America, Middle East, and Oceania, marking the largest expansion since the service’s launch.

  Read More
 • Ph? phí Nhiên li?u UPS áp d?ng trên Phí X? ly B? sung và Phí V??t quá Gi?i h?n T?i ?a

  Hi?u l?c t? ngày 9 tháng 9 n?m 2018, UPS s? áp d?ng ph? phí nhiên li?u trên Phí X? lý B? sung và Phí V??t quá Gi?i h?n T?i ?a 

  ?? bi?t thêm th?ng tin, vui lòng truy c?p trang ph? phí nhiên li?u UPS t?i
 • UPS ??Y M?NH HO?T ??NG T?I CH?U á NH?M H? TR? DOANH NGHI?P KHAI THáC TI?M N?NG KHU V?C

  Hôm nay, UPS chính th?c thông báo s? ??y m?nh m?t chu?i các ho?t ??ng m? r?ng m?ng l??i ? khu v?c Châu Á sau báo cáo t?ng tr??ng m?nh vào n?a ??u n?m 2018.

  ??c thêm
 • UPS M? R?ng D?ch V? V?n Chuy?n ???ng Bi?n V?i 130 Tuy?n V?n T?i M?i

  Nh?ng c?i ti?n v? d?ch v? v?n chuy?n ???ng bi?n cho hàng l? (LCL) c?a UPS s? cho phép khách hàng có th? v?n chuy?n tr?c ti?p t? c?ng H?i Phòng, Vi?t Nam ??n nh?ng c?ng l?n t?i Malaysia và Úc.  

  ??c thêm
 • UPS T?ng C??ng D?ch V? t?i Khu V?c Chau á - Thái Bình D??ng

  UPS ?ã t?ng c??ng d?ch v? ? Khu v?c châu Á - Thái Bình D??ng v?i th?i gian chuy?n phát nhanh h?n, th?i gian l?y hàng tr? h?n cùng nhi?u tùy ch?n d?ch v? phong phú h?n. 

  ??c thêm
 • GST (Thu? Hàng hóa và D?ch v?) ??i v?i Hàng hóa Tr? Giá Th?p nh?p vào úc

  Hi?u l?c b?t ??u t? ngày 1/7/2018, nh?ng doanh nghi?p bên ngoài n??c Úc s? c?n áp Thu? Hàng hóa và D?ch v? (GST) 10% lên hàng hóa có giá tr? th?p* ???c bán và nh?p kh?u vào Úc (B2C).

  ??c thêm
 • Các Thay ??i ??i v?i Lu?t Kê khai Nang cao H?i quan Trung Qu?c

  T?ng c?c H?i quan C?ng hòa Nhân dân Trung Hoa (GACC) ?ã ban hành Ch? d?n s? 56 (2017), ?i?u ch?nh các yêu c?u kê khai ??i v?i hàng hóa nh?p kh?u và xu?t kh?u ???c v?n chuy?n b?ng ???ng bi?n và hàng không k? t? ngày 1/6/2018

  Tìm hi?u thêm
 • Gi?m ng??ng tr? giá t?i thi?u ??i v?i hàng g?i ??n ?ài Loan

  Ng??ng tr? giá t?i thi?u ??i v?i hàng g?i ??n ?ài Loan s? gi?m t? 3.000 NTD (US$ 99*) xu?ng 2.000 NTD (US$ 66*) cho m?i chuy?n hàng m?i ngày.

  Tìm hi?u thêm v? Quy ??nh gi?m ng??ng tr? giá t?i thi?u t?i ?ài Loan
 • UPS Vi?t Nam Chung Tay H??ng V? C?ng ??ng Trong Tháng Tình Nguy?n Toàn C?u L?n Th? 15

  Nhân viên UPS t?i Vi?t Nam ?ã ?óng góp h?n 1.700 gi? tình nguy?n nh?m giúp ?? nh?ng hoàn c?nh khó kh?n thu?c nhi?u c?ng ??ng, ??a ph??ng kh?p ??t n??c. ?ây là m?t ho?t ??ng thu?c ch??ng trình Tháng Tình nguy?n Toàn c?u l?n th? 15 c?a UPS.

  Tìm hi?u thêm v? Tháng tình nguy?n toàn c?u
 • Các quy ??nh m?i ??i v?i hàng nh?p kh?u vào Indonesia

  Các quy ??nh m?i ??i v?i hàng nh?p kh?u s? áp d?ng t?i Sân bay Qu?c t? Soekarno-Hatta, Indonesia vào ngày 27 tháng 4 n?m 2017.

  Tìm Hi?u Thêm v? m?c t?i thi?u
 • Thay ??i Trong Yêu C?u G?i Pin qua UPS

  Hi?u l?c t? ngày 1 tháng 1 n?m 2017, UPS s? ti?n hành m?t s? thay ??i yêu c?u v?n chuy?n pin lithium qua ???ng hàng không.

  Tìm Hi?u Thêm v? các quy ch? này
 • Cách th?c L?u th?ng Email L?a ??o M?i

  Nh?ng email l?a ??o d??i nhi?u hình th?c khác nhau và là nh?ng hành ??ng trái phép c?a các bên th? ba không có quan h? v?i UPS. Có m?t l??ng email l?a ??o ?ã ???c báo cáo, và nh?ng chiêu l?a ??o m?i ti?p t?c ???c gi?i thi?u.

  Tìm Hi?u Thêm v? các email gi? m?o
海南飞鱼规则